В MA-FRA да бъдат "зелени" не е само за печеле не на продукти с ни ско въздействие в ърху околната сре да!


Ecology

Нашата компани я е поела ангажи мент за подобря ване на екологи чните услуги на нашите продукт и чрез използва #1085;ето на нови тех нологии и нови е кологично съвм естим активни с ъставки.

MA-FRA ангажимент за постигане на ос новната цел вкл ючва всички сек тори и аспекти н а компанията, в д опълнение към о бучението дейн ост, насочени къ м служители и съ трудници. MA-FRA съще ство се стреми д а бъде, и вече е из вестен на своит е клиенти като п артньор на дове рие, един от стъл бовете на индус триалното разв итие оценен от ц ялото.

От гледна точка на организация та, приемането н а качеството на околната среда в система за упр авление - първит е в сектора -, в съ ответствие с ISO-9001: 2000 и ISO-14001: 2004 норми, обору два компанията с инструмент в с ъстояние да пре дложат по-голям а ефективност и в двете нейните продукти и услу ги на компаният а и процеси.

За тази цел, MA-FRA във еде процес устр ойства за измер ване, с относите лната индекси р езултати, които веднага се прец ени напредъка н а процесите, еко логични услуги, както и евентуа лната необходи мост от подобре н

Новаторската ли ния Ecomaf е истинска с тъпка напред по о тношение на еко-у стойчивост. Прои звежда се с расти телни основава п овърхност дейст ващи агенти, то е резултат от знач ителни инвестиц ии, които са дове ли MA-FRA R & D център, за д а разследва изц яло нови пътища в сектора на вис око биоразгради ми почистващи пр епарати.

Тази линия е създ адена специално за професионали сти, да се опрости работата си и да с е изправи срещу, а често се предвид ят, най-строгите е вропейски регла менти по отношен ие на опазването на околната сред а. Екологичните п репарати ECOMAF, изклю чително формули ран с естествена действащи агент и, са били произве дени специално с е гарантира мини мално въздейств ие върху екосист емата.

Шампоан, пяна, вън шно-мие и водоуст ойчив восък: ECOMAF про дуктите са създа дени с растителн и суровини на осн овата на съставк ите. На базата на з ахари и алкохол, п олучен от етерич ни масла, те са бър зо и напълно биор азградими (decision of the EU Commission on 28.06.2011).

Всичко това и още много други съче тават, за да това, което сме искали да се обадите на н ашия "Life Style", един наис тина уникален на чин на живот, койт о има за цел не сам о защото крайния т резултат, а за не що по-голямо, с кач ество, пропит с ув ажение към приро дата и за другите.

Life Style

За да се постигне това, MA-FRA, пионер в се ктора, е поставил а внушителна амб иции, които могат да бъдат обобщен и в проценти: 70%. Тов а е процентното с ъдържание на вод а, която нашата к омпания има за ц ел да се възстано ви и повторна упо треба в пране рас тения. Това не е ле сна задача, но сам о най-предизвика телства тестван е задвижване про учванията, и заед но с него, хуманно ст и бизнеса. Лини ята Ecomaf представляв а важна стъпка към постигане и надхв ърляне на тази цел.
MA-FRA винаги се насоча т към опазването н а околната среда, ч рез дръзки значит елни стъпки, които преди години, приз ова за големи жерт ви, в момент, когато на пазара се искаш е да разбере нужда та от еко-съвмести ми продукти.
MA-FRA винаги се насоча т към опазването н а околната среда, ч рез дръзки значит елни стъпки, които преди години, приз ова за големи жерт ви, в момент, когато на пазара се искаш е да разбере нужда та от еко-съвмести ми продукти.

Като "зелен цвят" ко нтейнер не води ав томатично произв одство на продукт "екологични: MA-FRA е доб ре запозната

ISO 14001

TÜV: ISO 14001

wwf

Comp. Detergenti