Kontakt


Address: Via Aquileia, 44/46 I - 20021 Baranzate (MI) - Italy

Tel: +39 02 3569981
Fax: +39 02 35699800

Email: to request information fill in the form


Ние се нам ираме в Baranzate, н а прага на Милано, в б лизост до новата изло жба и пътни а ртерии. Ако ж елаете да по сетите, пише те или ни се о бадете, тук с а нашите дан ни за контакт.