ЕТИКА


Подборът на служит елите оби кновено б ива мотив иран от фи зическит е и интеле ктуални к ачества. Ж ивеейки в социална среда ста ва ясно, че има още мн ого други еле менти, кои то рядко с е вземат п од вниман ие, но мога т да опред елят успе ха или про вала на ед на компан ия: чувства, воля, желан ие и вътреш ни качества като наде ждност, сп особност да обичаш и да бъдеш обичан, сп раведлив ост, търпе ние, радос т, щедрост, лоялност, искреност, саможертв а.

Фирмите, които ус пяват да проспери рат в бъде ще са тези, които са о ткрили как да използв ат на всичк и нива отда деността н а всеки чов ек и способ ността му д а се учи: зна чението на човешкото присъстви е предопре деля успех а на компан ията, ако се счита за пр иоритет.

В обобщение, налице е про мяна в управ лението на д ружеството: социално-от говорните к омпании ще с е считат не с амо за по-ети чни, но те ще б ъдат повече в състояние да генерира т истинска с тойност.

МА-ФРА серио зно участва във въвежда нето на поли тика за отго ворна заето ст в действи е. Сред предп риетите ини циативи е съ юзът, официа лно формира н през Авгус т 2005г., с програ мата на Орга низацията на Обединените нации, Глобал ния договор – инициатива на Генералн ия Секретар,

с цел да прив лече в света на бизнеса е дна нова фор ма на сътруд ничество (с О бединените Нации), чрез о бединение на десет универ сални ценнос ти, по теми кат о човешките п рава, трудови те права и защ ита на околна та среда.

В сферата на запазване пр авата на чове ка: осигурява не на подкреп а и уважение н а работното м ясто; и никакв о участие, дор и индиректно, в нарушение н а човешките п рава.
В трудовите стандарти: г арантиране на свободат а на асоциир ане и правот о на работни ците на коле ктивно дого варяне, като се гарантир а, че работат а им няма да б ъде по прину да или задъл жение, пълно въздържание от използва не под каква то и да било ф орма на детс кия труд и ни каква форма на дискрими нация в поли тиката при н аемане и осв обожда