История


МА-ФРА преот крива своя с ектор чрез т рансформира не на концепц ията и принци пите на женска та и мъжката ко зметика, като ги поставя в напъл но ново амплоа. ”К озметика за Ваш ия автомобил”. Ко гато този лозунг се появяви за пър ви път, беше истин ска „революция”. Ет о и стъпките, коит о отведоха МА-ФРА до постигането на големи висоти в пр оизводствот

1960s

1960г. Ето как започна хме, в банята във в ана пълна с препа рат разработихме първата си формул а, която стана и пър вият ни, иновативе н самоподсушаващ се продукт за изми ване на автомобил и. Почти веднага ни е заехме ТОП позиц ия на пазара, като р азработихме деко нсерванти и полир ащи препарати за в носители и дилъри на автомобили, сер визи и гараж

1970s

През 1970 се създаде легендарния и из ключителен Diamantplast - пъ рвия полир за таб ло, заради който ф ирмата ни беше наг радена с престижн ата награда Appollo d´Oro – същ ински „Оскар” в Свет а на бизнеса. През т ова десетилетие и зработихме първия каталог и дефинира хме серии от мултиф ункционални проду кти за мотоциклети, за кораби и лодки, ях тения сектор. Процъ фтяващ

1980s

През 1980 МА-ФРА стар тира сътрудниче ството си с Peugeot Italia, сна бдявайки я с всич ки професионалн и и хоби DIY продукт и. За това сътрудн ичество подсказ ва и персонализи рания каталог МА -ФРА-Peugeot. МА-ФРА е първата к омпания в автомо билната индустрия, която произвежда аерозоли, напълно без съдържание на хлорофлуорокарбон (вреден газ, който замърсява околн)

1990s

1990г. Започва произ водството на пре парати без алкил- фенол. Екологичн ата Eco Spray линия се съ стои от спрей фла кони със сгъстен въздух, който нав лизат на пазара. М А-ФРА започва сво ето сътрудничес тво с най-големит е центрове за дек онсервация на ав томобили (Mercurio Trasporti, пос ледващо с Fratelli Elia), кои то обработват хи ляди автомобили всеки ден. Ecomaf, първа та екологична

2000

2000: МА-ФРА е първата, която успешно пр оизвежда и пуска на пазара формати за вендинг монетни автомати - диспенсе ри Shopping Car –с грижа за авто мобила и Deo Shop – за аромат изатори. МА-ФРА фокусира още повече вниманието си върху своята търг овска марка. В допълн ение, в аспект на меди йна и рекламна кампания, плакатите и билбордов ете на МА-ФРА могат лесно да бъда

2010

Напоследък, МА-ФРА стимулира имиджа си, както на комуни кационно ниво, чрез серия от инициативи, които правят марката ни още по-забележителна и ценена в своя сектор, така и на професионално ниво, чрез подсилване и преследване на абсо лютно високо качество и респект към околната среда и хората. Търгов ската мрежа продължа ва да се разраст