Човешки р есурси и о бучение


За МА-ФРА, успехът наистина започва с хората: ин дивидуал ните тала нти и огро мната мот ивация на нашите сл ужители с а активит е, които по ставят фи рмата ни п ред конку ренцията. Да работи ш с нас озн ачава да р аботиш в с ътруднич ество и ин ициативн ост, в сил но мотиви рана сред а. С цел подд ържане на тази успе шна форму ла, МА-ФРА у режда – тип ично в аме рикански стил - срещ а между вс ички член ове на ком панията з а повишав ане нивот о на качес твото по о тношение на осведо меност и и зясняван е ролята н а всеки в к омпанията. Тази сбирк а се коорди нира от фир мен специа лист в обуч ение, трени нг и развит ие на персо нала, и гене рира ново и по-солидно сплотяван е в колекти ва, трансфо рмирайки о бикновени я сътрудни к в „мениджъ р” с инициат ивни и акти вни отгово рности, чре з комуника ция с други те и пълна и нтеграция в работния екип.