КОМПАНИЯТА


След почти петд есет години на у спех и прогреси вен растеж, ние т върдо се устано вихме като лиде р на бързо разра стващия се паза р, чрез оригинал ни идеи и решени я, чрез предвижд ане на новите те нденции и посок и. Един безспоре н лидер във всек и сегмент на про изводството: ор ганизаторски, и зследователск и, производстве н, търговски. Още от 1956 гl

ПРОДУКТИ

Технология и автоматизация: открийте сърцето на компанията.

Организация

Планиране на процесите и подход: нашият път към високите постижения.

НАУЧНИ ИЗСЛЕ ДВАНИЯ И РАЗВ ИТИЕ

Нашата цел: да се отличаваме с цялостно качество и иновации, напълно съобразени с въпросите за опазване на околната среда.

Човешки р есурси и о бучение

Нашата компания е в непрекъснато търсене на нови таланти: бихте ли желали да работите за нас?

Sales Network

Вижте в кои страни има клонове на MA-FRA и научете повече за характеристиките на търговските ни партньори.

Качество

Значение и стойност на нашите сертифицирания