Организация


MA-FRA се грижи за своя народ. Взети са мерки за подкр епа на ноу-хау на всеки работник, служител на попълнени формуляри длъжностна характер истика, които са били споделени с управите ли на фирми, които раз работват индивидуал ни програми за разви тие на .. 

В "Team Building" дейности, чрез ин дивидуални и групови "овластяване" дейност ите, развивани от обуч ението на специалист и, също играе ключова роля в компанията. 

В MA-FRA, успехът наистина зап очва с хора: на индиви дуалните заложби и ог ромната мотивация на всички наши работниц и са активи, които стим улират компанията пр ед конкуренцията.