ПРОДУКТИ


В производстве ната дейност на MA-FRA се извършва въз основа на абсолю тно технически и технологични по стижения. Центра лизирана ръково дството на предп риятието се изпо лзва за да се смес и различни елеме нти, което дава въ зможност на парт иди от суровини, к оито се запаметя ват. Компютърната си стема за произво дство съдържа вс ички на компания та ноу-хау: форми, методи на произв одство, суровите материали за инж ектиране, смесва не пъти. 

Течните продукт и се опаковат на автоматични лин ии за осигуряван е на най-високо ка чество на крайни я продукт. 

Днес там са триде сет резервоари д о 50 000 кг капацитет, всеки, използван за смесване на по луготови решени я, а други тридес ет големи резер воари притежава т голямо текучес тво суровини.