Качество


Нашата идея за качество се появи с ну ждите на наш ите Клиенти, с това дали те са професиона листи или инди видуални DIY пот ребители. Тез и изисквания се съобщават на компанията чрез търговс ката мрежа на МА-ФРА, след то ва през Отдела за разследван е и развитие се трансформират в нашите продук тови линии и, нак рая, полезните р ешения се връщат к основен момент пр и взаимодействие то с клиенти. Това прави качеството фундаментален и задължителен фак тор за крайния кл иент. Всеки наш Клие нт при „самообс лужване”, ще бъд е винаги споко ен и удовлетво рен, използвай ки най-добрият продукт, който може да му пред ложи пазара. Хо би серията от пр одукти е създа дена като подр азделение на П роф есионална та серия. Форм улите са същите, качеството е иде нтично, безопасн остта им при упот реба е осигурена и това гарантира най-доброто предс тавяне. 

Награда за на й-добра фабри каОт 1999 МА-ФРА у частва в кон курса за Наг рада за най-д обра фабрика, провеждана е дновременно с Университе та по Бизнес и Икономика L.Bocconi University of Bussiness and Economics и Училище по м ениджмънт и и знос Cranfield School of Management and Export Akademie Baden-W.