НАУЧНИ ИЗСЛЕ ДВАНИЯ И РАЗВ ИТИЕ


Вътрешните R & D център е рядк ост в една инд устрия, като н апример това, много фирми, п отребителят няма да се при теснява. За ра злика от друж ествата, на въ трешната изс ледователск и център пред лага MA-FRA ценнат а възможност да се обърнат всеки пробле м уникално, ко ето позволява за опазване на околната си ка мпания. Лабора торията се фок усира изцяло в ърху иновации те и непрекъсн ато подобрява не на обхвата. 

В безмилостен работа в MA-FRA лабо ратории произ вежда средно о сем нови форму ли всяка годин а с един месец, четири пъти на пазара. 

Контрол на кач еството лабор атория също иг рае ключова ро ля в компаният а, които контро лират продукт ите и поддържа не на постоянн о високо ниво н а качество. Кат о признание за MA-FRA преследване на високи пост ижения, компан ията е предост авянето на два сертификати - ISO 9001:2000 за качество и ISO 14001:2004 за опазване на околната грижи.