Дистрибут орска мрежа


има Търговска мрежа от 100 аген ти едно предпр иятие в Италия и 40 вносители в чужбина, всичк и със собствен и складове и ло гистични стру ктури и средно време на доста вка от 36 часа. 

Близък контак т с търговскат а мрежа позвол ява MA-FRA бързо да и дентифицират нуждите на кли ентите и да се с ъздаде специа лен продукт за посрещане на т ези потребнос ти. 

MA-FRA разглежда от ношенията с пр одажби от съще ствено значен ие и много от те зи дълготрайн и връзки, основ ани на лоялнос т, вече са дости гнали "второ по коление". MA-FRA успя да постигне та зи тясна мрежа от партньори п о отношение и н а свободния об мен на идеи, пар тньори за обуч ение и развити е, опазване и по ддържане на оп ределеното зо ни, които са ясн и и честни и с же лание да споде лят големи про екта с тях всич ки. 

В съответстви е с тази полити ка, MA-FRA организир а общо събрани е всяка година да представят нови продукти и търговски ст ратегии, с помо щта на региона лните срещи, ор ганизирани за площ Nielsen. 

С течение на в ремето и благо дарение на тов а увери MA-FRA подкр епа и обучение, нашите търгов ци вече не са "п рости", но прода вачите са стан али нещо повеч е. Те са консулт анти могат да п редоставят ре шение на много въпроси, че паз арът пози.